Schepen van Doorninckpad Kronenburg

Straatnaam Schepen van Doorninckpad
De naam werd in de middeleeuwen op vele manieren geschreven maar de meest voorkomende schrijfwijze was vóór 1400 Van Doernic, daarna veranderde dat in Van Doirnick. Pas aan het eind van de 16e eeuw komt de naam voor zoals wij die nu kennen.

De leden van de familie Van Doornincks waren zogenaamde ministerialen in Kleef en in Gelre. Een ministeriaal was iemand die lokaal aanzien genoot en diensten verrichtte voor een heer. Aan hem werd een belangrijke post in bestuur en leger toevertrouwd, zoals het beheer van domeinen en het bewaken van burchten. In ruil daarvoor kregen de ministerialen in de meeste gevallen een onroerend goed, uit de inkomsten waarvan zij in hun onderhoud moesten voorzien. Het ambt, en daarmee ook het bezit, waren vaak erfelijk. In de Late Middeleeuwen gingen ministerialen op in de ridderstand en de landadel.
Om de bestuurlijke functies (burgemeester, schepen en raden) te mogen vervullen moest men kunnen aantonen een afstammeling van de voorname, geaccepteerde familiegeslachten te zijn.
Het geslacht Van Doorninck heeft vanaf 1360 bijna continue een vertegenwoordiger in het Arnhemse stadsbestuur gehad. Velen van hen heetten Willem, Wijnant en Hendrik. Deze namen kwamen zo veelvuldig voor dat niet is vast te stellen om hoeveel personen het daadwerkelijk gaat en hoe de familieverhoudingen waren.

Willem sr. (vóór 1313) en Willem jr. (1313 tot na 1346) zijn de oudst bekende eigenaren van kasteel Doornenburg. Het kasteel waar ruim 600 jaar later, namelijk in 1968, de tv-serie Floris werd opgenomen.